Zakres usług

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię można wymienić następujące sprawy:

 • dochodzenie wierzytelności (w tym: zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie; dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym; reprezentacja Klienta w postępowaniu klauzulowym; inicjowanie i reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym);
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (w tym zasiedzenie, uwłaszczenie);
 • spadkowe (w tym: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
 • rodzinne, w tym o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie małżonków, podział majątku wspólnego małżonków, jak również dotyczące orzeczenia separacji, dochodzenia alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienia;
 • odszkodowania – m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód majątkowych, jak i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej (szkoda na osobie, krzywda);
 • prawo upadłościowe, w tym sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentowanie klienta w dalszym toku sprawy;
 • prawo pracy – m. in. kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są spory pracownicze; w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądami pracy;
 • prawo administracyjne: m. in. reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej; sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie:

 • rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • stałej obsługi prawnej bieżącej działalności gospodarczej m. in. sprawy związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy; sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych; sporządzanie umów, statutów, regulaminów oraz projektów uchwał;
 • opiniowania i sporządzania umów;
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości; zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie sprzeciwów do listy wierzytelności.